Polityka prywatności |Raitech.pl

Polityka prywatności

A. Podstawowe informacje
B. RODO Raitech Sp. z o.o. – informacje ogólne
C. Polityka prywatności

A. Podstawowe informacje

A. Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”

B. Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

C. Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

D. Co znajduje się w załączonym dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

E. Czy w związku z RODO należy skontaktować się z Raitech?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z załączonym dokumentem.

F. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Raitech Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

B. RODO Raitech Sp. z o. o. – informacje ogólne

I. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej realizacji wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np.: poprzez usuwanie awarii, zapewnienie dedykowanej obsługi serwisowej i dostaw części zamiennych oraz sprawdzanie poprawności realizacji umowy) – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
 2. wykonania na nas ciążących obowiązków prawnych, np.
  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. udzielanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje.
 3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  1. przez czas wykonania naszych obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
  3. lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
 4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. marketingu bezpośredniego – do czasu odwołania zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – do czasu odwołania zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 8. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
 9. wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o sprzęcie z którego Państwo posiadają, czy o dane z dotychczas złożonych reklamacji - do czasu odwołania zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
 10. We wskazanych powyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

II. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy), a Państwo zostaną zobowiązani do kontaktu osobistego. Podawanie danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak potrzebne zarówno w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych (np. dane ewidencyjne sprzętu, kompletacja maszyn, zapotrzebowanie na moc, uprawy, hodowla), co jest konieczne do prawidłowego wykonywania łączącej nas umowy.

III. Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. producentom i dostawcom w związku z realizacją Państwa zamówień,
  2. naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych lub współpracującym przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
  3. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  4. podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  6. agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
  7. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
   • podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

IV. Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

V. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza EOG, znajduje się na stronie www.raitech.pl/rodo.

VI. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając osobiście wniosek w Punkcie Raitech.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

VII. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

C. Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Raitech.pl.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Raitech.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Raitech Sp. z o.o.
Bydgoska 41
86-061 Brzoza k/Bydgoszczy
NIP: 953-21-88-486
REGON: 091570360

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 3. System IT Raitech.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Raitech.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Raitech.pl.

W ramach Raitech.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Raitech.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Raitech.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Raitech.pl;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Raitech.pl;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Raitech.pl;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Raitech.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Raitech.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Raitech.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Raitech.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Raitech.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Raitech.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Raitech.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Raitech.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

C. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Raitech.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Raitech.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Raitech.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Raitech.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Raitech.pl

Raitech.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Raitech.pl linki do innych stron internetowych. Raitech.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Raitech.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności Raitech.pl

Raitech.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Raitech.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Raitech.pl powiadomi komunikatem wyświetlonym przy pierwszym bezpośrednim wejściu na stronę internetową.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://www.Raitech.pl/polityka-prywatnosci.ehtml.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Raitech.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail inspektorochronydanych@raitech.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail inspektorochronydanych@raitech.pl.

Wersja 1.3 (Brzoza k/Bydgoszczy, dnia 14 lutego 2022 roku)

Archiwum polityki prywatności

Wersja 1.0 z dnia 21 marca 2013 roku - Pobierz plik PDF

Wersja 1.1 z dnia 25 maja 2018 roku - Pobierz plik PDF

Wersja 1.2 z dnia 3 stycznia 2020 roku - Pobierz plik PDF

Wersja 1.3 z dnia 14 lutego 2022 roku - Pobierz plik PDF